BI > Looncomponenten

Voor de verloning en facturering dienen er looncomponenten te worden aangemaakt. Easyflex heeft een vast schema met looncomponenten, hierin zijn bijvoorbeeld normale uren, overwerkuren en toeslaguren opgenomen maar ook alle loonheffingen en reserveringen. Zo heb je een ingericht basisschema, dat je zelf verder kunt uitbreiden zodat het perfect aansluit op de werkwijze van je werkmaatschappij. 


Of je een looncomponent kunt uitbreiden of wijzigen is afhankelijk van het looncomponent en de selectiemogelijkheden welke beschikbaar zijn gesteld door Easyflex. Een minimum aantal verplichte looncomponenten wordt automatisch door Easyflex gevuld. Deze looncomponenten kun je ook niet meer verwijderen.

Klik /wiki/spaces/HNBKDOC/pages/24115789 om de Easyvideo te bekijken!

Overzicht looncomponenten

Op het scherm verschijnt een overzicht van alle vastgelegde looncomponenten. Door het activeren van de knop 'Onderhoud' worden de looncomponentgegevens geopend.

Wanneer andere gegevens afhankelijk zijn van het looncomponent dat je wilt verwijderen, is verwijderen niet mogelijk.

Jaar

Automatisch wordt bij jaar het huidige loonjaar geselecteerd. Je kunt dit, indien gewenst, wijzigen met de pijltjestoets. Je kunt kiezen tussen alle operationele loonjaren. 

Let op! Het wijzigen van de instellingen van een looncomponent is niet gekoppeld aan een loonjaar. Vanaf het moment je een wijziging doorvoert, wordt deze nieuwe wijziging meegenomen in de verloning. Wij adviseren aanpassingen voor een nieuw loonjaar pas te doen na de laatste verloning van het oude loonjaar. Of je kunt een nieuw looncomponent met de nieuwe instellingen aanmaken voor het nieuwe loonjaar.Alles tonen

Met deze knop kun je de boom in één keer openen zodat alles zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld onder 'Loon in geld' staan de soorten uren, deze worden zichtbaar wanneer je kiest voor 'Alles tonen'.

Alles verbergen

Met deze knop kun je de boom in één keer sluiten zodat alles verborgen wordt. Bijvoorbeeld onder 'Loon in geld' staan de soorten uren, deze worden verborgen wanneer je kiest voor 'Alles verbergen'.

Looncomponenten

De structuur binnen de looncomponenten wordt bepaald en onderhouden door Easyflex. Afhankelijk van het geselecteerde looncomponent kun je componenten toevoegen en/of wijzigen. Wanneer er voor een looncomponent een plus-teken staat, betekent dit dat er een verdere verdeling is binnen het looncomponent. Pas wanneer de boomstructuur helemaal is uitgeklapt, kun je de knop 'Onderhoud' selecteren. 

Volgorde looncomponenten aanhouden in urenspecificatie

Als dit aangevinkt is, wordt de volgorde van de looncomponenten onder 'onderhoud' aangehouden in de urenspecificaties. 

Onderhoud
Wanneer je de knop 'Onderhoud' selecteert, toont Easyflex je het aantal looncomponenten dat al is aangemaakt en de statussen van deze looncomponenten.

Elke status wordt aangegeven met een kleur, als volgt:
Wit = Operationeel = operationeel en (nog) niet in gebruik
Groen = Operationeel = operationeel en in gebruik
Grijs = Niet operationeel = niet in gebruik (geweest) en niet operationeel
Rood = Niet operationeel = in gebruik geweest en niet meer operationeel

Met de pijltjes links kun je de volgorde van de looncomponenten wijzigen. Afhankelijk van de instelling eerder vastgelegd kan dit bepalend zijn voor de volgorde in de urendeclaratie. Loonjaar

Het loonjaar dat bij het openen van het tabblad 'Looncomponenten' is geselecteerd (standaard is dit het huidige loonjaar) wordt getoond.

Betreft

De betreffende naam van het looncomponent wordt getoond.

Looncomponent

Het soort looncomponent dat je hebt geselecteerd wordt getoond.Omschrijving loonspecificatie

In dit veld wordt de omschrijving van het looncomponent bepaald. Deze omschrijving wordt op de loonspecificatie voor de flexwerker getoond. Wanneer het veld niet beschikbaar is kun je de omschrijving niet wijzigen, de vastgestelde gegevens worden getoond. Is het veld wel beschikbaar, dan kun je de omschrijving wijzigen. Deze omschrijving moet uniek zijn, er mogen geen meerdere looncomponenten met dezelfde omschrijving voorkomen.
Factureren

In dit veld wordt bepaald of het betreffende looncomponent ook gefactureerd wordt aan de relatie. Wanneer het veld niet beschikbaar is kun je de instelling niet wijzigen, de vastgestelde gegevens worden getoond. Is dit veld wel beschikbaar, dan kun je een keuze maken tussen 'Ja (factuur)', 'Ja (subsidie)', 'Ja (klantverrekening)' of 'Nee'. Let op: Als er een verloning heeft plaatsgevonden waarin het betreffende looncomponent is verwerkt, kun je deze mogelijkheid niet meer wijzigen.

Indien je kiest voor 'Ja (factuur)' selecteer je de reguliere facturatie. Kies je voor 'Ja (subsidie)' dan zal voor het te verlonen looncomponent een subsidie vordering worden aangemaakt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de procesbeschrijving. Kies je voor 'Ja (klantverrekening)' dan zal het bedrag van het betreffende looncomponent in mindering worden gebracht op de factuur van de relatie. Kies je voor 'Nee' dan kan het component niet gefactureerd worden.

Omschrijving factuur

Wanneer de keuze 'factureren' op 'Ja' staat, wordt in dit veld de omschrijving voor de factuur bepaald. Easyflex toont standaard de originele naam van het geselecteerde looncomponent, bijvoorbeeld: Loon voor normale uren. Wanneer het veld niet beschikbaar is kun je de omschrijving niet wijzigen, de vastgestelde gegevens worden getoond. Is het veld wel beschikbaar, dan kun je de omschrijving eventueel wijzigen.

Reserveren over basisdeel

In dit veld wordt bepaald of er voor de flexwerker gereserveerd moet worden over het basisdeel. Met het basisdeel worden de 100% normale uren bedoeld. Wanneer het veld niet beschikbaar is kun je de instelling niet wijzigen, de vastgestelde gegevens worden getoond. Is dit veld wel beschikbaar, dan kun je een keuze maken.

Voor het looncomponent 'Loon overwerkuren' is er een extra optie genaamd 'OVW reservering' beschikbaar. Met deze optie wordt alleen het percentage van het reserveringencomponent 'OVW reservering' uit het reserveringsschema berekend over het basisdeel van dit looncomponent.

Reserveren over toeslagdeel

In dit veld wordt bepaald of er voor de flexwerker gereserveerd moet worden over het toeslagdeel. Met het toeslagdeel worden de percentages boven de normale uren bedoeld. Bijvoorbeeld 125% is 100% normale uren en 25% toeslaguren. Wanneer het veld niet beschikbaar is, kun je de instelling niet wijzigen en worden de vastgestelde gegevens getoond. Is het veld wel beschikbaar, dan kun je een keuze maken.

Voor het looncomponent 'Loon overwerkuren' is er een extra optie genaamd 'OVW reservering' beschikbaar. Met deze optie wordt alleen het percentage van het reserveringencomponent 'OVW reservering' uit het reserveringsschema berekend over het toeslagdeel van dit looncomponent.

Voor het looncomponent 'Loon onregelmatige uren' is er een extra optie genaamd 'ORT Toeslag' beschikbaar. Met deze optie wordt alleen het percentage van het reserveringencomponent 'ORT reservering' uit het reserveringsschema berekend over het toeslagdeel van dit looncomponent.

Vakantiegeld reserveren over (alleen beschikbaar bij 'Loon overwerkuren')

In dit veld wordt bepaald of er voor de flexwerker vakantiegeld gereserveerd moet worden. Waar met de opties 'Reserveren over basisdeel' en 'Reserveren over toeslagdeel' alle reserveringen uit het toegepaste reserveringsschema gereserveerd worden kun je met deze instelling dus kiezen om alleen vakantiegeld te reserveren. Je hebt de keuze om het vakantiegeld te reserveren over 3 verschillende grondslagen: het wettelijk minimumloon, het basisdeel of het toeslageel. Met het basisdeel worden de 100% uren bedoeld. Met het toeslagdeel worden de percentages boven het 100% deel bedoeld. Bijvoorbeeld 125% is 100% basisdeel en 25% toeslagdeel. Indien bij 'Reserveren over basisdeel’ en/of 'Reserveren over toeslagdeel’ gekozen is voor 'Ja’ is, dan is de optie 'Vakantiegeld reserveren over’ niet beschikbaar. Worden overwerkuren gespaard als tijd voor tijd? Dan worden de reserveringen opgebouwd op het moment van sparen. Maak je gebruik van de ET-uitruil? Dan wordt er alleen gereserveerd over het niet uitgeruilde deel van het loon.

Loonbelastingtabel

In dit veld wordt de tabel voor de loonbelasting bepaald. Wanneer het veld niet beschikbaar is kun je de instelling niet wijzigen, de vastgestelde gegevens worden getoond. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het looncomponent in gebruik is genomen door de verloning. Wanneer je achteraf toch nog de loonbelastingtabel gegevens wilt wijzigen, kun je het looncomponent uitschakelen en een nieuw looncomponent aanmaken met de juiste loonbelastingtabel gegevens. Dit is echter niet bij alle looncomponenten mogelijk (bijvoorbeeld niet mogelijk bij looncomponenten voor reserveringen). Is het veld wel beschikbaar, dan kun je een keuze maken. Voor de looncomponenten 'Vergoeding belast' en 'Loon arbeidsongeschiktheid' is het mogelijk de groene tabel te selecteren. Enkel voor het looncomponent 'Vergoeding belast' kan de groene tabel bijzondere beloningen geselecteerd worden.

Voor het looncomponent 'Bijtelling privégebruik auto' is er in 2019 de keuze gekomen tussen 'Automatisch bepalen' en 'Witte tabel'. Voor loonjaren vóór 2019 wordt in dit veld de waarde getoond die gekozen is in 2019, maar de werking voor alle jaren vóór 2019 is als volgt: als er zowel op de tijdvaktabel als op de bijzondere beloningen tabel verloond wordt, dan wordt de bijtelling evenredig verdeeld over deze twee tabellen. Vanaf 2019 is de werking als volgt: indien er gekozen is voor 'Automatisch bepalen' vindt nog steeds dezelfde verdeling plaats. Indien er gekozen is voor 'Witte tabel' is de bijtelling altijd grondslag voor de tijdvaktabel, ongeacht of er ook tegen de bijzondere tabel is verloond.

Tip: Selecteer 'Witte tabel' als het gaat om een steeds terugkerende vergoeding en 'Witte tabel bijzondere beloningen' als het gaat om eenmalige uitkeringen.

In statistiek opnemen

Per looncomponent wordt bepaald of het looncomponent opgenomen dient te worden in de statistiek. Dit is van belang voor de weergave in de statistieken zoals de rapportages. Wanneer het veld niet beschikbaar is kun je de instelling niet wijzigen, de vastgestelde gegevens worden getoond. Is het veld wel beschikbaar, kun je een keuze maken tussen 'Ja' of 'Nee'. Heb je in het veld 'Factureren' gekozen voor 'Ja (klantverrekening) dan heb je geen keuze en is de instelling 'Nee'. Let op: Als er een verloning heeft plaatsgevonden waarin het betreffende looncomponent is verwerkt, kun je deze mogelijkheid niet meer wijzigen.

Vanaf 2022 worden de gemaakte kosten, zoals loonheffing en premies sociale verzekeringen, van een looncomponent die is ingericht met niet in statistiek opnemen worden opgenomen in de statistieken. Tot 2022 was dit niet het geval.

Loon LB / Loon SVW / Betalen

In deze velden wordt bepaald of het looncomponent een onderdeel is van het loon voor de loonbelasting en/of het loon voor Sociale Verzekerings Wetten. Tevens wordt bepaald óf het looncomponent betaald dient te worden en hoe het looncomponent betaald dient te worden, positief (+) of negatief (-). Wanneer de velden niet beschikbaar zijn, kun je geen keuze maken, de vastgestelde gegevens worden getoond. Zijn de velden beschikbaar, dan kun je een keuze  maken.

Loon ZVW

In dit veld wordt bepaald of het looncomponent een onderdeel is van het loon voor de ZorgVerzekeringsWet. Wanneer het veld niet beschikbaar is kun je de instelling niet wijzigen, de vastgestelde gegevens worden getoond. Is het veld beschikbaar, dan kun je een keuze maken.

Afwijkende soort IKV

Bij de looncomponenten 'Loon arbeidsongeschiktheid' en 'vergoeding belast' kun je kiezen voor een afwijkend soort inkomstenverhouding. Je hebt de keuze uit:

 • N.v.t.
 • 21 Overige pensioenen, lijfrenten, enz.
 • 31 Uitkering ziektewet
 • 31 Uitkering ziektewet (Aanvullend geboorteverlof)
 • 40 Uitkering WGA
 • 53 Uitkering in het kader van vervroegde uittreding
 • 61 Aanvulling uitkering werknemersverz.
 • 62 Ontslagvergoeding/Transitievergoeding

Sommige opties zijn alleen mogelijk in combinatie met de groene loonbelastingtabel.

Indien er is gekozen voor de optie 'N.v.t.' dan wordt de standaard inkomstenverhouding toegepast zoals vastgelegd in 'Frontoffice > Flexwerkers > Fiscaal - sociaal' bij de 'Gegevens voor loonopgave'. Standaard zijn dit code '15' voor flexwerkers/vaste medewerkers of bij de vaste medewerkers '17' voor DGA's van een NV of BV die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en '13' voor DGA's van een NV of BV die wel verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Uitkering werknemersverzekeringen (voorheen: Premie WW (Awf)

Vanaf 2020 geldt voor uitkeringen in het kader van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) betaalt als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager dat altijd de lage WW-premie toegepast mag worden. Bij looncomponenten van het type 'Loon arbeidsongeschiktheid' en 'Vast loon' (indien je hier een apart looncomponent voor arbeidsongeschiktheid aanmaakt) is het mogelijk om in te stellen dat het een uitkering voor de werknemersverzekeringen betreft, ongeacht de instelling bij de flexwerker op het tabblad cao-overige. Bij de keuze voor 'Ja' wordt dan de lage WW-premie toegepast en vanaf 2022 de Aof-premie die voor 'uitkering' is vastgelegd bij de sociale verzekeringen in de bedrijfsinstellingen (dit zal in principe altijd de hoge Aof-premie zijn). De standaardinstelling van alle looncomponenten is 'Nee'. Na het vastleggen van de instelling is deze niet meer te wijzigen, je dient dan een nieuw looncomponent aan te maken.

Inkomstenvermindering

Bij 'Loon verlaagde uurlonen' en 'Loon arbeidsongeschiktheid' kun je, indien er geen afwijkend soort IKV is, kiezen voor een soort inkomstenvermindering. Bij afwijkend soort IKV '31 Uitkering ziektewet (Aanvullend geboorteverlof) kun je wel kiezen voor inkomstenvermindering 'Aanvullend geboorteverlof'.

Op het moment de inkomstenvermindering is ingevuld en je betaalt via het betreffende looncomponent minder dan 100% loon uit dan wordt de code incidentele inkomstenvermindering (CdIncInkVerm) meegestuurd in de loonaangifte. De Belastingdienst heeft de volgende soorten gedefinieerd:

 • n.v.t.
 • G = Aanvullend geboorteverlof (vervallen per 2022)
 • K = Kindverlof (vanaf 2022)
 • O = Onbetaald verlof
 • S = Stakingsdagen (alleen beschikbaar bij 'Loon verlaagde uurlonen')
 • Z = Ziekte

Bij het looncomponent 'Loon arbeidsongeschiktheid' wordt standaard 'ziekte' ingevuld en 'Loon verlaagde uurlonen'  staat standaard op 'n.v.t.'. Is dit niet van toepassing dan kun je dat bij het aanmaken van het looncomponent wijzigen.

Let op: Bij het gebruik van meerdere looncomponenten, bijvoorbeeld uitkering en aanvulling, ziet Easyflex niet of totaal hiervan 100% loon is. Controleer daarom goed of de totale uitbetaling 100% is en er geen inkomstenvermindering van toepassing is of dat de totale uitbetaling lager dan 100% en er wel sprake is van inkomstenvermindering. Richt hierop de looncomponenten goed in.

Wij adviseren om het handboek loonheffingen te raadplegen voor een correctie toepassing.

Werkkostenregeling

In dit veld wordt getoond of het looncomponent kan worden toegepast voor de werkkostenregeling. Indien hier 'Ja' staat kun je in het tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Loonjaren' vastleggen dat het looncomponent onder de werkkostenregeling valt.

Jaar

Hier selecteer je het loonjaar voor de instellingen ; 'NEWML' en 'ET-uitruil'. 

NEWML (Netto equivalent WML)

Hier kun je  instellen of het looncomponent mee moet tellen voor de berekening van het netto equivalent WML. Alle looncomponenten met betrekking tot fiscale regelingen/inhoudingen zoals loonheffingen staan op 'N.v.t.' aangezien deze sowieso plaats moeten vinden. Niet fiscale looncomponenten hebben verschillende mogelijkheden. Wettelijk niet toegestaan staan op 'Nee', wettelijk verplicht staan op 'Ja' en de overige looncomponenten kunnen zelf worden ingericht op 'Ja' of 'Nee'. Omdat de verdiensten uit overwerk vanaf 2018 niet langer van het NEWML uitgezonderd zijn, kun je bij het looncomponent ‘Loon overwerkuren’ ook instellen dat deze voor de berekening van het NEWML moeten meetellen.

Bij alle reserveringen (m.u.v. vakantiegeld en ORT-reservering) kun je bij Netto equivalent WML de optie 'Ja, m.u.v. eindafrekening' instellen. Bij deze functie telt de betreffende reservering niet mee voor het NeWML in geval van een eindafrekening. Op deze manier worden eventueel openstaande schulden nog verrekend. De werking is alleen van toepassing als er verder geen urencomponenten geboekt worden, dus ook niet als de reservering(en) worden uitbetaald via het tabje 'Urenspecificatie’ of via het overzicht 'Uitbetalen reserveringen' als daar ook het vinkje is aangezet. Als je in een later stadium in een extra declaratie bijvoorbeeld normale uren bijboekt, dan tellen de reserveringen, die eerder niet meetelden, wél mee voor het NeWML.

Het looncomponent 'Inhoudingen' heeft naast de optie 'Nee' nog twee extra opties: 'Berekenen als Zorgverzekering' en 'Bereken als ET-huisvesting'. Met deze instelling verlaagt de inhouding het NEWML bedrag binnen de regels zoals vastgelegd voor zorgverzekeringen en ET-uitruil. Als je de huisvesting handmatig (netto) wilt inhouden kies je voor 'Berekenen als ET-huisvesting' en als je de zorgverzekering handmatig wilt inhouden kies je voor 'Bereken als zorgverzekering'.

De instelling kan per loonjaar ingegeven worden en alleen gewijzigd worden voor operationele loonjaren. Is het loonjaar afgesloten dan kan de instelling niet gewijzigd worden.

Maak het overzicht 'Bedrijfsinstellingen' aan om te zien welke looncomponenten er nu op ‘Ja’ staan en pas deze eventueel aan.

ET-uitruil 

Hier kun je instellen of het looncomponent mee moet tellen voor de ET-uitruil. Deze optie is alleen beschikbaar voor de looncomponenten waar je een lager percentage uurloon dan 100% kunt ingeven, dit betreffen: 'Loon arbeidsongeschiktheid' en 'Loon verlaagde uurlonen". Indien door het verlaagde percentage het uurloon onder het minimumloon komt heeft dat invloed op de ET-uitruil. Met deze instelling kun je dit looncomponent uitsluiten.

Tellen uren t.b.v. loonaangifte

Hier kan aangegeven worden welke looncomponenten er meegeteld worden in de loonaangifte. Easyflex stuurt de gegevens van verloonde uren naar de Belastingdienst in de loonaangifte en dit kan o.a. gevolgen hebben voor het LIV. Het is belangrijk de instelling van de looncomponenten te controleren. Standaard heeft Easyflex dit al voor een aantal looncomponenten ingesteld. Bij bepaalde looncomponenten is het mogelijk om de instelling te wijzigen naar 'Nee’. Maak het overzicht Bedrijfsinstellingen aan om te zien welke looncomponenten er nu op ‘Ja’ staan en pas deze evt. aan.

Looncomponenten die standaard door Easyflex op ‘Ja’ staan, maar te wijzigen zijn naar ‘Nee’: 
- Loon verlaagde uurlonen *
- Loon verhoogde uurlonen 
- Vast loon 
- Loon arbeidsongeschiktheid 
- Extra reserveringen
* Bij het looncomponent 'Loon verlaagde uurlonen' kun je ook kiezen voor 'Ja, evenredig verlagen'. Indien je voor deze optie kiest worden de uren wel meegeteld in de loonaangifte maar worden deze evenredig verlaagd op basis van het percentage waarmee de uren zijn verloond.

De looncomponenten Loon normale uren, Loon overwerkuren en Loon onregelmatige uren tellen altijd mee en zijn dus niet aan te passen naar 'Nee’.

Als je deze instelling wijzigt gedurende het loonjaar dient er een herrekening plaats te vinden om alsnog de juiste uren in de loonaangifte mee te sturen. Om de instelling van looncomponenten aan te passen adviseren we om de publicatie van de Belastingdienst hierbij aan te houden. Aan de hand van dit document kun je bepalen welke looncomponenten evt. naar 'Nee’ aangepast kunnen worden. Je vindt het document op de site van Belastingdienst onder 'Brochures en publicaties’ en/of door te zoeken op 'Memo verloonde uren’.

Journaalpostgegevens

Afhankelijk van het geselecteerde looncomponent, kun je het onderhoud voor de journaalpost ingeven middels de knop 'Onderhoud'. Deze knop is bij een aantal looncomponenten niet beschikbaar. Wanneer je 'Onderhoud' selecteert, wordt het venster 'Toekennen rekeningen' geopend. Dit venster is per looncomponent verschillend, echter elk looncomponent heeft 'Verplichte rekeninggroepen'. Er zijn ook looncomponenten welke 'Verplichte' en 'Optionele rekeninggroepen' hebben. Afhankelijk van het looncomponent, kun je per rekeninggroep aangeven hoe het looncomponent op de journaalpost moet worden geboekt. Er zijn diverse mogelijkheden.

Verplichte rekeninggroepen

Afhankelijk van het soort looncomponent verschijnen één of meerdere verplichte rekeninggroepen. De mogelijkheden kunnen zijn:

 • Kosten (belast)
 • Kosten (onbelast)
 • Opbrengsten (alleen beschikbaar wanneer factureren op 'Ja' staat)
 • Afdracht (SV/ZVW/Derden)
 • Afdracht aan fiscus (loonheffingen)
 • Voorziening pers. reservering
 • Opname pers. reservering
 • Opname pers. reservering pob bruto
 • Opname pers. reservering pob netto
 • Voorziening werkmij (scholing)
 • Balanspost I
 • Afdracht aan derden
 • Balanspost II
 • WGA lasten over reserveringen
 • Kosten reservering werkmaatschappij
 • Voorziening reservering werk
 • Kosten sociale lasten (reserveringen)
 • Voorziening sociale lasten (reserveringen)
 • Kosten voorziening werkmaatschappij
 • Voorziening werkmaatschappij
 • Kosten (werkgever eindheffing)
 • Opbrengsten handmatige facturen
 • Kosten (inkoopfactuur)
 • Resultaat premiekorting
 • Vermindering premieafdracht
 • Voorziening eigenrisicodrager
 • Uitruil ET (belast)
 • Vrije vergoeding ET (onbelast)
 • Inhouding ET (onbelast)

Voor deze rekeningen dienen een aantal onderdelen te worden bepaald, niet bij elke rekening zullen alle onderdelen actief zijn. De onderdelen welke voor kunnen komen zijn altijd verplicht, je moet hier dus een keuze maken. Wij adviseren je, als je geen aparte (grootboek-) rekening hebt aangemaakt voor het betreffende onderdeel, een standaard uitwijkrekening aan te maken en deze te selecteren. De onderdelen welke kunnen voorkomen zijn:

Boeken op rekening

Je dient aan te geven op welke rekening het looncomponent geboekt dient te worden. Afhankelijk van de rekeninggroep kun je kiezen uit:

 • N.v.t.
  Het looncomponent wordt niet op een aparte rekening geboekt
 • Grootboek
  Je selecteert de grootboekrekening waarop het looncomponent geboekt dient te worden
 • Rekening per locatie
  Je kunt het looncomponent per locatie op een aparte rekening boeken. Wanneer je deze keuze selecteert, dien je ook een specificatie per locatie op te geven.
 • Rekening per sector
  Je kunt het looncomponent per sector op een aparte rekening boeken. Wanneer je deze keuze selecteert, dien je ook een specificatie per sector op te geven.
 • Rekening per opslagcode
  Je kunt het looncomponent per opslagcode op een aparte rekening boeken. Wanneer je deze keuze selecteert, dien je ook een specificatie per opslagcode op te geven
 • Zie sector risicogroep
  Het looncomponent wordt geboekt op het rekeningnummer dat eerder door jou werd vastgelegd bij sector risicogroep
 • Zie opgave bij loonbelasting
  Het looncomponent wordt geboekt op het rekeningnummer dat eerder door jou werd vastgelegd bij loonbelasting


Zoeken op rekeningnummer

Het is mogelijk om op rekeningnummer te zoeken. Je hoeft de lijst nu niet handmatig te doorzoeken.

Rekening per locatie

Wanneer je de mogelijkheid 'rekening per locatie' heeft geselecteerd, kun je voor elke locatie een specificatie (grootboeknummer) ingeven. Door het activeren van de pijltjestoets, kun je per locatie een rekening selecteren.

Rekening per sector

Wanneer je de mogelijkheid 'rekening per sector' hebt geselecteerd, kun je voor elke sector een specificatie (grootboeknummer) ingeven. Door het activeren van de pijltjestoets, kun je per sector een rekening selecteren.

Easyflex toont je alle sectoren. Per sector selecteer je de knop 'Wijzigen, je kunt nu je rekeningkeuze maken. Je kunt kiezen uit:
- n.v.t.
- grootboek

Rekening per opslagcode

Wanneer je de mogelijkheid 'rekening per opslagcode' hebt geselecteerd, kun je voor elke opslagcode een specificatie (grootboeknummer) ingeven. Door het activeren van de pijltjestoets, kun je per opslagcode een rekening selecteren.

Easyflex toont je alle opslagcodes. Per opslagcode selecteer je de knop 'Wijzigen, je kunt nu uje rekeningkeuze maken. Je kunt kiezen uit:
- n.v.t.
- grootboek

Boeken op kostenplaats

Je kunt aangeven, indien gewenst, op welke kostenplaats het looncomponent geboekt dient te worden. Je kunt je keuze maken door het activeren van de knop 'zoeken'. Afhankelijk van de rekeninggroep kun je kiezen uit:

 • N.v.t.
  Het looncomponent wordt niet op een aparte kostenplaats geboekt
 • Kostenplaats
  Je selecteert de kostenplaats waarop het looncomponent geboekt dient te worden
 • Zie locatie
  Het looncomponent wordt geboekt op het rekeningnummer dat eerder door jou werd vastgelegd bij locatie
 • Zie sector risicogroep
  Het looncomponent wordt geboekt op het rekeningnummer dat eerder door jou werd vastgelegd bij sector risicogroep
 • Zie loonbelasting
  Het looncomponent wordt geboekt op het rekeningnummer dat eerder door jou werd vastgelegd bij loonbelasting

Boeken op kostensoort

Je kunt aangeven, indien gewenst, op welke kostensoort het looncomponent geboekt dient te worden. Afhankelijk van de rekeninggroep kun je kiezen uit:

 • n.v.t.
  het looncomponent wordt niet op een aparte kostensoort geboekt
 • kostensoort
  je selecteert de kostensoort waarop het looncomponent geboekt dient te worden

Optionele rekeninggroepen

Wanneer je voor journaliseren van bepaalde groepen hebt gekozen binnen het tabblad 'Journaalposten', verschijnen in deze kolom de betreffende optionele rekeninggroepen (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Journaalposten). De rekeninggroepen kunnen zijn:

 • Sectoren kosten
 • Sectoren opbrengsten

Ook voor deze rekeningen dienen een aantal onderdelen te worden bepaald, niet bij elke rekening zullen alle onderdelen actief zijn. De onderdelen welke voor kunnen komen zijn altijd verplicht, je moet hier dus een keuze maken. Wij adviseren, als je geen aparte (grootboek-) rekening hebt aangemaakt voor het betreffende onderdeel, een standaard uitwijkrekening aan te maken en deze te selecteren. De onderdelen welke kunnen voorkomen zijn:

Boeken op rekening 

Je dient aan te geven op welke rekening het looncomponent geboekt dient te worden. Afhankelijk van de rekeninggroep kun je kiezen uit:

 • N.v.t.
  Het looncomponent wordt niet op een aparte rekening geboekt
 • Grootboek
  Je selecteert de grootboekrekening waarop het looncomponent geboekt dient te worden
 • Zie sector
  Het looncomponent wordt geboekt op het rekeningnummer dat eerder door jou werd vastgelegd bij sectoren

Boeken op kostenplaats

Je kunt aangeven, indien gewenst, op welke kostenplaats het looncomponent geboekt dient te worden. Wanneer je een rekeningnummer per locatie hebt ingegeven, is boeken op kostenplaats niet meer toepassing. Afhankelijk van de rekeninggroep kun je kiezen uit:

 • N.v.t.
  Het looncomponent wordt niet op een aparte kostenplaats geboekt
 • Kostenplaats
  Je selecteert de kostenplaats waarop het looncomponent geboekt dient te worden
 • Zie locatie
  Het looncomponent wordt geboekt op het rekeningnummer dat eerder door jou werd vastgelegd bij locatie
 • Zie sector risicogroep
  Het looncomponent wordt geboekt op het rekeningnummer dat eerder door jou werd vastgelegd bij sector risicogroep
 • Zie loonbelasting
  Het looncomponent wordt geboekt op het rekeningnummer dat eerder door jou werd vastgelegd bij loonbelasting

Boeken op kostensoort

Je kunt aangeven, indien gewenst, op welke kostensoort het looncomponent geboekt dient te worden. Je kunt je keuze maken door het activeren van de knop 'zoeken'. Afhankelijk van de rekeninggroep kun je kiezen uit:

 • N.v.t.
  Het looncomponent wordt niet op een aparte kostensoort geboekt
 • Kostensoort
  Je selecteert de kostensoort waarop het looncomponent geboekt dient te worden

Correctie WAS

De 'Correctie WAS' is een looncomponent voor de automatische correctie van 'ET-uitruil huisvesting belast/onbelast' en 'ET-uitruil overige kosten belast/onbelast' in de NeWML berekening. Hier voer je het rekeningnummer in waar je de correctie op wilt journaliseren.Component operationeel (verplicht)

Je dient aan te geven of het looncomponent operationeel is of niet. Wanneer je kiest voor operationeel 'Ja' wordt het looncomponent beschikbaar gesteld binnen 'Frontoffice'. Wanneer je kiest voor operationeel 'Nee', wordt het looncomponent niet beschikbaar gesteld binnen 'Frontoffice'. Bij bepaalde looncomponenten kun je deze keuze niet wijzigen, standaard staat het looncomponent op 'Operationeel'.